បច្ចុះតម្លៃ 15%

Haveli Indian Cuisine

ភោជនីដ្ឋានម្ហូបឥណ្ឌា

បញ្ចុះតំលៃ១០%

ទឹកសៀង

ស៊ុប & ប៊ីប៊ីឃ្យូ

តំលៃពិសេស

VegeSafe

ទឹកសំអាតបន្លែ និង ផ្លែឈើ

បញ្ចុះតំលៃ១០%

SPRING

ហាងសំលៀកបំពាក់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ

បញ្ចុះតំលៃ១៥%

Shiva Shakti

ភោជនីយដ្ឋានឥណ្ឌា

បញ្ចុះតំលៃ១០%

ROYAL BOOKSTORE

បណ្ណាគារ

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Premium Coffee & Bakery

ហាងកាហ្វេ

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Pandora Nail & Eyelash

ក្រចកនិងរោមភ្នែក

បញ្ចុះតំលៃ១៥%-២០%

My Dog

ហាងសត្វចិញ្ចឹម

បញ្ចុះតំលៃ១០%

MARIO CAFE

ហាងកាហ្វេ

បញ្ចុះតំលៃ១០០ដុល្លារ​

Krorma Tours

ភ្នាក់ងារទេសចរណ៍

បញ្ចុះតំលៃ១០%

មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញកម្ពុជា

ពេទ្យធ្មេញ

បញ្ចុះតំលៃ១០%-៣០%

Invention Fashion

ហាងលក់សំលៀកបំពាក់

បញ្ចុះតំលៃ២៥%ដល់៣០%

មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញអន្តរជាតិ

ពេទ្យធ្មេញ

បញ្ចុះតំលៃ៥%

Happy Dragon Farm

ភោជនីយដ្ឋាននិងអាហារសរីរាង្គ

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Dos Besos

ភោជនីយដ្ឋានម៉ិចស៊ីកូ

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Deluxe Chicken

ហាងលក់មាន់បំពង

បញ្ចុះតំលៃ១០%

DEJA CAFE

ហាងកាហ្វេ

បច្ចុះតម្លៃ 15%

Coriander Indian

ភោជនីដ្ឋានម្ហូបឥណ្ឌា

បញ្ចុះតំលៃ១០%

cocina CARTEL

ភោជនីយដ្ឋាន

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Boy HairCut

ហាងកាត់សក់​​ និង​ អ៊ុតសត់

បញ្ចុះតំលៃ២០%

មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញ អង្គរមាស

ពេទ្យធ្មេញ

ស្រាបៀរឥតគិតថ្លៃ

Amazing Happy Pizza Pub

អ៊ីតាលីភីហ្សានិងភោជនីយដ្ឋានកម្ពុជា

បញ្ចុះតំលៃ៥%

123Pig

អាហារនិងភេសជ្ជៈ

បញ្ចុះតំលៃ១០%

MUSUSO

ភោជនីយដ្ឋានឥណ្ឌា