ទិញ២ថែម១

Royal Guest House

បារ & ផ្ទះសំណាក់

បញ្ចុះតំលៃ១៥%

Alpha Coffee & Bakery

ហាងកាហ្វេ

បញ្ចុះតំលៃ២៥%ដល់៣០%

មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញអន្តរជាតិ

ពេទ្យធ្មេញ

បញ្ចុះតំលៃ១០%-១៥%

Menard

ហាងកែសម្ផស្ស

បញ្ចុះតំលៃ១០%

cocina CARTEL

ភោជនីយដ្ឋាន

កាតស្រាបៀរ$១០

GOOD TIMES BAR PHNOM PENH

បារ

បញ្ចុះតំលៃ១៥%

Frizz

ភោជនីយដ្ឋាន