បញ្ចុះតំលៃ១០%

ROYAL BOOKSTORE

បណ្ណាគារ

បញ្ចុះតំលៃ១៥%

Shiva Shakti

ភោជនីយដ្ឋានឥណ្ឌា

បញ្ចុះតំលៃ១០%

J J ICE CREAM

ហាងការ៉េម

តំលៃពិសេស

VegeSafe

ទឹកសំអាតបន្លែ និង ផ្លែឈើ

បញ្ជុះតម្លៃពិសេស

Momo Beer House & KTV

ភោជនីយដ្ឋាន

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Deluxe Chicken

ហាងលក់មាន់បំពង

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Number 15

ហាងកាត់សក់

បញ្ចុះតំលៃ៥%-១០%

KHMER FARM – Fresh Mart

ហាងលក់គ្រឿងទេស

បញ្ចុះតំលៃ១៥%

Flavors of India

ភោជនីយដ្ឋានឥណ្ឌា

បញ្ចុះតំលៃ១០%-៣០%

Invention Fashion

ហាងលក់សំលៀកបំពាក់

បញ្ចុះតំលៃ១០%

មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញកម្ពុជា

ពេទ្យធ្មេញ

បញ្ចុះតំលៃ២០%

ពេទ្យធ្មេញ ធីសឃែរ

ពេទ្យធ្មេញ

បញ្ចុះតំលៃ១៥%-២០%

My Dog

ហាងសត្វចិញ្ចឹម

បញ្ចុះតំលៃ១០%

ក្រយាអង្គរ

ភោជនីយដ្ឋាន

បញ្ចុះតំលៃ១០%

MARIO CAFE

ហាងកាហ្វេ

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Teuk Skor

ហាងបង្អែមខ្មែរ

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Dos Besos

ភោជនីយដ្ឋានម៉ិចស៊ីកូ

បញ្ចុះតំលៃ១០%

DEJA CAFE

ហាងកាហ្វេ

បញ្ចុះតំលៃ១០%

ទឹកសៀង

ស៊ុប & ប៊ីប៊ីឃ្យូ

បញ្ចុះតំលៃ១០% សម្រាប់ថ្ងៃខួបកំណើត

វិទូគ្រឿងសមុទ្រស្រស់

ភោជនីយដ្ឋានគ្រឿងសមុទ្រ

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Pizza Factory & Café

ភីហ្សា & ហាងស្រា