បញ្ចុះតំលៃ១៥%

Shiva Shakti

ភោជនីយដ្ឋានឥណ្ឌា

បញ្ចុះតំលៃ១០%

J J ICE CREAM

ហាងការ៉េម

ទិញ២ថែម១

Royal Guest House

បារ & ផ្ទះសំណាក់

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Deluxe Chicken

ហាងលក់មាន់បំពង

បញ្ចុះតំលៃ១៥%

Alpha Coffee & Bakery

ហាងកាហ្វេ

បញ្ចុះតំលៃ១៥%

Flavors of India

ភោជនីយដ្ឋានឥណ្ឌា

បញ្ចុះតំលៃពិសេស

Glass Coffee & Food

ហាងកាហ្វេ & ភោជនីយដ្ឋាន

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Premium Coffee & Bakery

ហាងកាហ្វេ

បញ្ចុះតំលៃ១០%

ក្រយាអង្គរ

ភោជនីយដ្ឋាន

បញ្ចុះតំលៃ១០%

cocina CARTEL

ភោជនីយដ្ឋាន

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Red Wine House

ភោជនីយដ្ឋាន

បញ្ចុះតំលៃ១០%

MARIO CAFE

ហាងកាហ្វេ

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Teuk Skor

ហាងបង្អែមខ្មែរ

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Dos Besos

ភោជនីយដ្ឋានម៉ិចស៊ីកូ

បញ្ចុះតំលៃ១០%

DEJA CAFE

ហាងកាហ្វេ

បញ្ចុះតំលៃ១០%

ទឹកសៀង

ស៊ុប & ប៊ីប៊ីឃ្យូ

បញ្ចុះតំលៃ១០% សម្រាប់ថ្ងៃខួបកំណើត

វិទូគ្រឿងសមុទ្រស្រស់

ភោជនីយដ្ឋានគ្រឿងសមុទ្រ

កាតស្រាបៀរ$១០

GOOD TIMES BAR PHNOM PENH

បារ

បញ្ចុះតំលៃ១៥%

Frizz

ភោជនីយដ្ឋាន

បញ្ចុះតំលៃ១០%

Pizza Factory & Café

ភីហ្សា & ហាងស្រា