បញ្ចុះតំលៃ១០%

ROYAL BOOKSTORE

បណ្ណាគារ

តំលៃពិសេស

VegeSafe

ទឹកសំអាតបន្លែ និង ផ្លែឈើ

បញ្ចុះតំលៃ៥%

បងវែងអូនតឿ (Gaming)

ហាងលក់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិច

បញ្ចុះតំលៃ៥%-១០%

KHMER FARM – Fresh Mart

ហាងលក់គ្រឿងទេស

បញ្ចុះតំលៃ១០%-៣០%

Invention Fashion

ហាងលក់សំលៀកបំពាក់

បញ្ចុះតំលៃ១៥%-២០%

My Dog

ហាងសត្វចិញ្ចឹម

បញ្ចុះតំលៃ១០%-១៥%

Menard

ហាងកែសម្ផស្ស