ទឹកសៀង

ស៊ុប & ប៊ីប៊ីឃ្យូ

Address
#121,ផ្លូវ63, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ 081 758 054 / #95A, ផ្លូវ432, ទួលទំពូង, ភ្នំពេញ​ 093 758 054/ #123A-125B, St.134, Santhormuk, Phnom Penh, Cambodia 015 758 054
Comment
ហាងរបស់យើងលក់ ប្រហិត សាច់ និង គ្រឿងសមុទ្រស្រស់ៗគ្រប់មុខជាចង្កាក់ ដែលភ្ញៀវអាចជ្រើសរើសជាលក្ខណៈ អាំង ស៊ុប ឬ បំពង។
Business Hours
10am - 9pm
TEL :
081 758 054 / 093 758 054 /015 758 054
Web Site :
https://www.facebook.com/teuksieng/

GET COUPON

Gallery

How to use

STEP1:
Click on button "GET COUPON"
STEP2:
Click on button "GET COUPON". if you want to print the coupon directly from COUPON KING.
STEP3:
Just show your printout coupon or the image of the coupon on your smartphone to the staff, then you will get a discount.